En väg till bättre balans, hälsa och välbefinnande

Wise Living

OM OSS
Lund
Malmö
Helsingborg
Höör

Om oss

Vår vision är ”ett lättare och bättre liv för alla”; för dig, och för barn i behov.
Därför stödjer vi Barncancerfonden, www.barncancerfonden.se samt UNICEF, www.unicef.se.

Vi brinner för att utveckla människor, att ta fram varje persons unika potential. Vår mission är att du ska kunna få de kunskaper och verktyg du behöver för att kunna leva ett bättre och lättare liv.

Vi som arbetar inom Wise Living har förutom formell utbildning och kompetens även livserfarenhet. Du ska kunna uppleva trygghet, förtroende och kvalitet i möten med oss.

Vi har verksamhet i Lund, Malmö, Helsingborg och Höör. Var du än bor i Skåne är du välkommen till oss.

För information eller frågor kontakta oss via, kontaktformulär »

Varmt välkommen!

Martina Johansson

Verksamhetschef

martina.johansson@wiseliving.se
Tel: 0734-428277

Ingela Lassing

Administratör

info@wiseliving.se
Tel: 0729-935588

Jessica Darsund
Leg. psykolog

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Psykologprogrammet vid Lunds universitet med examen 2006. Har varit legitimerad psykolog sedan 2007. Genomgår nu specialistutbildning för psykologer. Har arbetat för Wise Living sedan 2009 och tidigare inom vuxenpsykiatri och habilitering.

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT (Kognitiv Beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Arbetar gärna med olika sorters problematik såsom olika ångesttillstånd, nedstämdhet/depression, sömnproblem, IBS, fobier, stress/utmattning, krisbearbetning.

Lite mer om mig själv:
Jag känner ett stort engagemang i mina patienter och en stor respekt för de svårigheter de går igenom. Mest motiverande i mitt arbete är att få förtroendet att vara med och hjälpa människor genomföra förändringar i sina liv.

 

Sara Lindhagen
Socionom, leg psykoterapeut, KBT

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Jag är socionom sedan 1996 och legitimerad psykoterapeut 2018 med lång erfarenhet av terapeutiskt arbete inom bl.a Ungdomsmottagning och Barn- och ungdomspsykiatrin, men även med vuxna, beroendeproblematik, med familjer i behov av stöd och som arbetsledare inom olika verksamheter.

Vad är min terapeutiska inriktning?
Min terapeutiska inriktning är kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag arbetar gärna med inspiration från ”tredje vågens KBT”, så som ACT, Unified protocol, DBT och med mindfulnesstekniker.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Mina främsta styrkor är ångestproblematik av olika slag (social ångest, paniksyndrom, hälsoångest och specifika fobier) samt stress och bristande självkänsla. Även nedstämdhet, tvångsproblematik, kriser, trauman, sexualitet- och relationsproblem. Vuxna och gärna barn och ungdomar.

Lite mer om mig själv:
Jag är en engagerad behandlare och vill försöka förstå hur du har det och vad du upplever som problem. Det är viktigt att vårt samarbete fungerar bra.. Tillsammans  arbetar för att din tillvaro ska bli lättare. Jag bidrar med min kunskap och du med din (om hur du tänker och känner, vad som är viktigt för dig etc). Kan vi förstå vad som vidmakthåller dina problem men också hur du skulle vilja ha det, så kan vi också hitta möjliga vägar i den riktningen. Jag vill hjälpa dig att hitta strategier för att hantera det som känns problematiskt. Jag ser fram emot att hjälpa dig på vägen.

Kerstin Hagring
Socionom, leg psykoterapeut, mindfulnessinstruktör

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Socionom och leg psykoterapeut, utbildad på Lunds Universitet. Jag är även mindfulnessinstruktör.

Vad är min terapeutiska inriktning?
Jag arbetar med inriktning KBT. Jag är vidareutbildad i schematerapi.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Depressioner, ångesttillstånd, utmattningssyndrom, stressrelaterade tillstånd, sömnstörning, kris/sorgereaktioner, och obearbetad sorg.

Lite mer om mig själv:
Jag arbetar med KBT som är en forskningsbaserad terapiform. I det terapeutiska arbetet är det viktigt att ha en bra samarbetsallians i terapin, och att patienten känner sig trygg i behandlingen för att kunna vara så öppen som möjligt med sina svårigheter. Under de inledande samtalen kartläggs och analyseras den aktuella problematiken, vi tittar på hur problemen uppstått och vad som håller kvar dem, för att få en grund för att kunna göra de förändringar som behövs för att patienten ska få ett bättre liv. Målsättningar som är mätbara sätts upp utifrån patientens aktuella behov och värderingar. Eftersom jag är utbildad i schematerapi tittar jag ofta på patientens tidiga erfarenheter från barn- och ungdomstiden och kartlägger dess inverkan på patienten idag, för att sedan arbeta vidare med att förändra tankar, känslor och beteenden som påverkats. Jag arbetar gärna med upplevelsebaserade övningar, emotiva tekniker, mindfulness och avslappning. Ibland finns det även behov av att ventilera händelser, vilket det kan skapas utrymme för i terapin. Det övergripande målet är att patienten ska få en större kunskap om sig själv samt att få verktyg för att kunna hantera sitt liv på bästa sätt. Jag är glad om jag kan vara en hjälp för att uppnå det.

Malin Bäckman
Leg psykolog

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Utbildade mig till psykolog vid Linköpings universitet 1998 – 2003. Dessförinnan studerade jag humaniora vid Lunds universitet. Innan jag kom till Wise Living har jag bland annat arbetat med neuropsykologiska utredningar på en minnesmottagning, samt under många år på Hälsoenheten på Skånes universitetssjukhus, där jag arbetade med stressrelaterad ohälsa, hjärt- kärlsjukdom och rökavvänjning.

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT, däribland det som kallas ”tredje vågens KBT”; mindfulnessbaserade metoder samt ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Jag har ett särskilt intresse för hur olika levnadsvanor (exempelvis rökning, brist på fysisk aktivitet) och stress påverkar individen samt hur man via psykologisk behandling kan stötta människor i att förändra ogynnsamma levnadsvanor. Därutöver arbetar jag gärna med sömnproblem, ångest och depression.

Lite mer om mig själv:
I mitt arbete försöker jag påminna mig om att ”vi sitter alla i samma båt”; det vill säga att det är mer som förenar än som skiljer oss människor åt. Det hjälper mig att se hela människan snarare än ett specifikt ”problem” i terapirummet. Att själv praktisera de mindfulnessmetoder jag lär ut är ett sätt att levandegöra detta.

Anne-Li Hallin
Leg. psykolog

Mer information

Min examen:
Psykologexamen, Lunds universitet 1994

Vad är min bakgrund och utbildning?
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Disputerad, vid Lunds Universitet, med en avhandling om extremt för tidigt födda barn

Vad är min terapeutiska inriktning?
Psykologutbildning med psykodynamisk inriktning. Har därefter utbildat mig till psykoterapeut med inriktning Familjeterapi och KBT.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Psykiatrisk problematik som depression, ångest, tvång men även bekymmer som bottnar i kris, sorg eller relationella svårigheter.

Lite mer om mig själv:
Min erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna kommer till största del från mina yrkesår inom psykiatrin. Jag har även erfarenhet från arbete inom somatisk vård, främst barnkliniken. Jag har återkommande uppdrag som föreläsare vid Lunds Universitet (psykologutbildning och grundläggande psykoterapiutbildning vid Socialhögskolan).

Mattias Tranberg
Leg. psykolog

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Psykologprogrammet (steg 1 i psykodynamisk terapi & steg 1 i KBT), legitimerad psykolog och utbildad i MCP (Meaning-Centered Psychotherapy) – en form av “tredje vågens KBT” som är framtagen specifikt för personer med cancer och fokuserar på existentiella frågor och meningsskapande.

Jag har tidigare arbetat på CancerRehab i Lund och Malmö, där jag arbetade med Fokuserad ACT. Förutom att arbeta på Wise Living är jag doktorand i medicinsk psykologi på Palliativt Utvecklingscentrum i Lund där jag forskar på upplevelsen av allvarlig sjukdom ur patienters, närståendes och vårdgivares perspektiv.

Vad är min terapeutiska inriktning?
Jag arbetar inom Wise Living med KBT (inklusive ACT & MCP) inom vårdval psykoterapi och med privatpatienter arbetar jag även med psykodynamisk terapi (PDT).

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Allvarlig sjukdom, sorg, social fobi, ångest, och depression.

Lite mer om mig själv:
Jag arbetar utifrån antagandet att den som kan fortsätta söka eller skapa meningsfullhet har goda förutsättningar för att utstå livets påfrestningar. Ibland finns viljan där, men inte redskapen. Ibland är viljan svag, men har man tillräckligt med kraft för att ta sig till någon som vill hjälpa till och kan förmedla “vikarierande hopp” så finns förutsättningarna för att komma vidare. Jag har stor tilltro till människans förmåga att genomgå kriser och hitta något värdefullt genom erfarenheten.

Susanne Fejne
Leg. psykoterapeut

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Socionom, leg. psykolog, leg psykoterapeut

Vad är min terapeutiska inriktning?
Familjeterapi och KBT. Jag har även erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionshinder och med relationsproblematik.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Depression, ångest, utmattningssyndrom, relationsproblematik.

Lite mer om mig själv:
För mig handlar terapi om att kunna hantera de svårigheter vi har p.g.a. våra erfarenheter i livet och medfödda sårbarhet. Vi behöver kunna beskriva de svårigheter vi har i nuet, men också arbeta med de kopplingar vi kan se bakåt i tiden; lite som att plocka upp förlupna maskor ur en stickning. Jag inspireras av facklitteratur, kurser och det som händer människor runt omkring mig. Jag är nyfiken på människor och inspireras också av samtal med andra.

Marie-Louise Hägneryd
KBT-terapeut (Steg 1)

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Sjuksköterska inom psykiatrin, har också arbetat som föreståndare/verksamhetschef inom olika psykiatriska verksamheter. Har vidareutbildat mig till KBT-terapeut och DBT-terapeut.

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT, DBT, handledare för personalgrupper som är verksamma inom psykiatriska eller sociala verksamheter.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Allmän ångestproblematik, depression, fobier, stress

Lite mer om mig själv:
Jag arbetar mycket med medveten närvaro/mindfulness; med konkreta verktyg som hjälp för att göra skillnad. Tycker också det är viktigt att hitta förståelse och begriplighet gällande problemen och hur dessa har uppstått.

 

Elisabeth Gullberg
Socionomexamen samt KBT steg 1

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Socionomexamen samt KBT steg 1

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT kort samtalsbehandling.
I KBT arbetar man framförallt med fokus på nuet och framtiden, samtidigt som insikt om din historia och hur olika problem kan ha uppstått är viktigt.Vi arbetar tillsammans för att du ska få en ökad förståelse för din livssituation och dina problem samt bli medveten om dina resurser , Genom att öva nya förhållningssätt och strategier får du hjälp att förändra de tankemönster och beteenden som gett dig psykisk ohälsa.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Jag arbetar med alla ångesttillstånd ,stressrelaterade tillstånd, kris/sorg, depression samt sviktande självkänsla.

Lite mer om mig själv
Jag har arbetar inom habiliteringsverksamheten som kurator i sex år samt som kurator på vårdcentral i 20 år. Jag har en lång erfarenhet att möta människor med psykisk ohälsa.

Sergio Eslava Leon
Leg.psykolog

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Kommer ursprungligen från Colombia, talar därmed spanska, engelska, och svenska. Utbildade mig till psykolog på Lunds universitet och gjorde då en termin i Barcelona. Har specifik erfarenhet av arbete inom skola och habilitering samt av neuropsykologiska svårigheter.

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT, PDT, ACT och Hypnos.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Arbetar i princip med allt; parterapi, trauma, ångest, och depression men anser att kris- och sorgbearbetning är min styrka.

Lite mer om mig själv:
Jag ser terapi som en inre resa där jag är reseledare. Dock är det en resa vi gör tillsammans och där ingen av oss vet riktigt hur den kommer att se ut. Vi kommer att utforska den tillsammans, för jag har aldrig varit i din värld och egentligen är du den som känner till den bäst. Dock har jag med mig några verktyg som kanske behövs på vägen: Det kan vara en kompass, en ficklampa och en machete. Syftet är inte att du efter avslutad terapi rest färdigt, utan att du då ska ha en egen kompass, ficklampa och machete. Och kanske börjat våga använda dem på egen hand för att fortsätta din resa när vi skilts åt.

Anders Gromer
Socionom/KBT-terapeut (steg-1)

Eva Thalén
Auktoriserad socionom/leg psykoterapeut

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Socionomexamen 1984, legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning (familjer och par).
Är certifierad i familjebehandlingsmetoderna IHF och TFCO (f d MTFC).
Har också grundutbildning i emotionally focused therapy (EFT).
Har lång erfarenhet som chef inom både offentlig och privat sektor, och sedan 2004 som samordnare och familjebehandlare. Handleder och utbildar olika verksamheter inom socialtjänstområdet.

Vad är min terapeutiska inriktning?
På Wise Living tar jag emot familjer och par.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
I familje- och parterapi fokuserar vi på att se vilka mönster man befinner sig i som man vill förändra.
Att som par ha ett bollplank kan vara hjälpsamt då relationerna är ansträngda.
En förälder och familj kan behöva stöd i att utveckla verktyg för att på ett mer hjälpsamt sätt stötta sitt barn.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med familjer där ett barn, eller föräldrar, har neuropsykiatriska funktionshinder.

Lite mer om mig själv:
Viktigt för mig är ett gemensamt utforskande och att hitta fram till människors egna styrkor så att nya strategier och verktyg blir hjälpsamma för ett par eller för en familj. Detta gör vi genom att ringa in de mönster som i vissa livsfaser (t ex att bli ett par, att gå från 2 till 3 i familjen, att vara tonårsförälder etc) är dysfunktionella för familjerelationerna.

Anneli Eklöf
Socionom, leg psykoterapeut

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Jag är socionom med psykodynamisk grundutbildning men har de senaste 10 åren främst arbetat med systemisk terapi som omfattar individ, par, familj och grupp.

Vad är min terapeutiska inriktning?
Jag är leg. psykoterapeut med systemisk och familjeterapeutisk inriktning.
Jag arbetar med privata behandlingar och omfattas inte av vårdvalet, psykoterapi.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Problematik jag arbetar med är bl.a. kris i parrelationen och familjekonflikter. Har också individuella samtal gällande sorg/kris och trauma, känsloreglerings terapi samt närståendestöd individuellt eller i grupp.

Lite mer om mig själv:
Alla har vi vår livshistoria och sårbarheter men ibland behöver vi en samtalspartner för att komma vidare i livet och hitta mer hjälpsamma lösningar på vägen. Jag har lång erfarenhet av terapeutiskt arbete, bl.a. inom psykiatrin.

Catherine Höij
Auktoriserad socionom, KBT-terapeut (steg-1), MBSR-lärare

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Aukt. socionom med lång erfarenhet som kurator inom hörsel-, tinnitus- och smärtrehabilitering.
Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT, steg-1). MBSR-lärare.

Vad är min terapeutiska inriktning?
Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och Mindfulness Self-Compassion (MSC).

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Jag arbetar med olika sorters problematik såsom ångest, kriser, stress/utmattning, sömnsvårigheter, relationsproblematik, depressioner, existentiella frågeställningar, hörselnedsättningens psykosociala konsekvenser och besvär med tinnitus grad I-III.
Behandlingen sker på svenska, engelska eller franska.

Lite mer om mig själv:
En fungerande terapi bygger på trygghet, tillit och medkänsla. Då kan en god terapeutisk allians och ett gott samarbete utvecklas mellan dig som söker till mottagningen och mig som behandlare. Att som terapeut få ditt förtroende, känner jag respekt och ödmjukhet inför, då det kan kännas extra svårt att söka hjälp när den
behövs som bäst.

Genom terapin kan självinsikter uppnås, färdigheter utvecklas och beteenden (som kanske tidigare undvikits) prövas. Ibland är det kanske inte konkreta förändringar som behövs, snarare ett förändrat förhållningssätt kring hur vi hanterar eller lever med obehag som kanske uppstått i relationer, arbete eller fritid.

Mindfulnessbaserad psykoterapi ligger mig varmt om hjärtat. Inriktningen fokuserar på att, med medkänsla om sig själv och genom förändrat synsätt, få en distans till det svåra som tillhör livet – det svåra som vi ibland så febrilt men förgäves kämpar för att bli kvitt. Att vara öppen inför och pröva att acceptera obehag som delar av livet, är en process som kan behöva tid. Terapin kan fungera som ett frö, till en på sikt ökad livskvalitet och meningsfull tillvaro.

Kerstin Hagring
Socionom, leg psykoterapeut, mindfulnessinstruktör

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Socionom och leg psykoterapeut, utbildad på Lunds Universitet. Jag är även mindfulnessinstruktör.

Vad är min terapeutiska inriktning?
Jag arbetar med inriktning KBT. Jag är vidareutbildad i schematerapi.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Depressioner, ångesttillstånd, utmattningssyndrom, stressrelaterade tillstånd, sömnstörning, kris/sorgereaktioner, och obearbetad sorg.

Lite mer om mig själv:
Jag arbetar med KBT som är en forskningsbaserad terapiform. I det terapeutiska arbetet är det viktigt att ha en bra samarbetsallians i terapin, och att patienten känner sig trygg i behandlingen för att kunna vara så öppen som möjligt med sina svårigheter. Under de inledande samtalen kartläggs och analyseras den aktuella problematiken, vi tittar på hur problemen uppstått och vad som håller kvar dem, för att få en grund för att kunna göra de förändringar som behövs för att patienten ska få ett bättre liv. Målsättningar som är mätbara sätts upp utifrån patientens aktuella behov och värderingar. Eftersom jag är utbildad i schematerapi tittar jag ofta på patientens tidiga erfarenheter från barn- och ungdomstiden och kartlägger dess inverkan på patienten idag, för att sedan arbeta vidare med att förändra tankar, känslor och beteenden som påverkats. Jag arbetar gärna med upplevelsebaserade övningar, emotiva tekniker, mindfulness och avslappning. Ibland finns det även behov av att ventilera händelser, vilket det kan skapas utrymme för i terapin. Det övergripande målet är att patienten ska få en större kunskap om sig själv samt att få verktyg för att kunna hantera sitt liv på bästa sätt. Jag är glad om jag kan vara en hjälp för att uppnå det.

Sergio Eslava Leon
Leg.psykolog

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Kommer ursprungligen från Colombia, talar därmed spanska, engelska, och svenska. Utbildade mig till psykolog på Lunds universitet och gjorde då en termin i Barcelona. Har specifik erfarenhet av arbete inom skola och habilitering samt av neuropsykologiska svårigheter.

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT, PDT, ACT och Hypnos.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Arbetar i princip med allt; parterapi, trauma, ångest, och depression men anser att kris- och sorgbearbetning är min styrka.

Lite mer om mig själv:
Jag ser terapi som en inre resa där jag är reseledare. Dock är det en resa vi gör tillsammans och där ingen av oss vet riktigt hur den kommer att se ut. Vi kommer att utforska den tillsammans, för jag har aldrig varit i din värld och egentligen är du den som känner till den bäst. Dock har jag med mig några verktyg som kanske behövs på vägen: Det kan vara en kompass, en ficklampa och en machete. Syftet är inte att du efter avslutad terapi rest färdigt, utan att du då ska ha en egen kompass, ficklampa och machete. Och kanske börjat våga använda dem på egen hand för att fortsätta din resa när vi skilts åt.

Kristina Lindberg
Leg.psykolog

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Leg psykolog sedan 2001, utbildad vid Lunds universitet.

Vad är min terapeutiska inriktning?
PDT samt EMDR.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Krisreaktioner, PTSD och andra traumatillstånd, depressioner, ångesttillstånd, utmattningssyndrom, stressrelaterade tillstånd, svag självkänsla, sorgereaktioner, relationsproblematik, existentiella frågeställningar.

Lite mer om mig själv
Jag har tidigare arbetat inom Vuxenhabiliteringen och har lång erfarenhet av neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar. Har även arbetat mycket med PTSD-behandling på Spira och har specialkunskap inom PTSD och trauma.

Teresa Scherman är mammaledig
Leg.psykolog

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Jag har tidigare arbetat som psykolog inom barn-och ungdomspsykiatrin och
arbetar fortfarande mycket med tonåringar och unga vuxna.

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Panikångest, andra oros-och ångesttillstånd, krisreaktioner, självdestruktivitet, depression, stress och utmattning, sex och relationer samt behandling av insektsfobier och andra fobier.

Lite mer om mig själv:
Jag lägger stor vikt vid att gemensamt komma fram till och prova olika beteenden som kan leda till ökad livskvalitet och meningsfullhet i tillvaron. Ibland behöver vi lära oss nya färdigheter för att komma vidare i livet och våga göra sådant som vi tidigare kanske har undvikit. Mitt mål är att du bättre ska kunna hantera de problem som skapar onödigt lidande i nära relationer, arbetslivet och/eller andra situationer. Därför arbetar vi praktiskt och kreativt tillsammans och tränar in beteenden här och nu som du kan ha nytta av även på lång sikt utifrån vad som är viktigt för dig. Vi arbetar även med förhållningssätt till tankar och känslor genom att utveckla en mer tillåtande och öppen attityd gällande obehagliga inre upplevelser. Välkommen!

Helsingborg

Lund|Malmö|Höör

Monica Drexler Bergman
Leg Psykolog, PDT, KBT

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Leg psykolog sedan 14 år.

Vad är min terapeutiska inriktning?
Psykodynamisk terapi (PDT). Har även vidareutbildning inom bl.a. KBT, ACT, Mindfulness

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Självkänsla och självförtroende, ångest (panikångest, fobier, generaliserad ångest, tvång och existentiell ångest mm) utmattningssyndrom, stress, relationsproblematik, trauma, sorg.  Trauma relaterad till psykisk och fysisk misshandel, lindrig depression mm.

Lite mer om mig själv

Erfarenhet av att ha arbetat i team med med rehabilitering efter fysiska skador, olyckor och även svårare fysiska och psykiska sjukdomar, utmattning, ångest, arbetslivsinriktad rehabilitering och psykosomatisk problematik.

Har lång och bred erfarenhet som primärvårdspsykolog (dvs har arbetat med människor i alla livets skeenden och från alla världens hörn) samt har arbetat som barn och ungdomspsykolog i skola och på BUP-Första Linjen.

Jag lägger stor vikt vid varmt bemötande och att man som klient/patient alltid får känna sig sedd, lyssnad på och betrodd. Jag tror på människans inneboende kraft att läkas och på att i stort sett ingenting är omöjligt.

Varmt välkommen!

Lennart Belfrage
Leg psykolog

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Jag är legitimerad psykolog sedan 1984 med steg 1 i Psykodynamisk Terapi (PDT). Jag har också en Master of Arts (M.A.) i Existentiell Psykologi samt en doktorsgrad i Religionspsykologi med inriktning på existentiell hälsa och meningsskapande (Uppsala universitet, 2009). Mitt arbete genom åren har i huvudsak omfattat klinisk psykologi samt arbets- och organisationspsykologi. Jag är vidareutbildad inom beteendeterapi, KBT, psykologisk testning och familjeterapi. Jag är medförfattare i grundtexter inom religionspsykologi och existentiell psykologi. Därtill har jag föreläst vid ett antal internationella konferenser.

Vad är min terapeutiska inriktning?
Existentiell psykologi och KBT.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Avgörande är att klienten finner att terapin är meningsfull och hjälpande. Därför är det viktigt att klienten intar en aktiv roll i behandlingsarbetet. Problematiken kan handla om nedstämdhet, måttlig depression, social fobi, existentiell ångest, sömnsvårigheter, trauma, utmattning eller arbetsrelaterad stress.

Lite mer om mig själv:
Jag ser det som ett privilegium att få vara medföljare och tillsammans med min klient utforska livets ständiga utmaningar och kriser. Mitt uppdrag är att hjälpa individen att lära av erfarenheten, göra upp med gamla föreställningar om världen och om sig själv. Det är något av en konst att kunna lägga saker bakom sig och och acceptera tidens gång, livets förgänglighet samt upptäcka hur livsval kan bidra till ett tillräckligt välmående liv.

Marie-Louise Hägneryd
KBT-terapeut (Steg 1)

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Sjuksköterska inom psykiatrin, har också arbetat som föreståndare/verksamhetschef inom olika psykiatriska verksamheter. Har vidareutbildat mig till KBT-terapeut och DBT-terapeut.

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT, DBT, handledare för personalgrupper som är verksamma inom psykiatriska eller sociala verksamheter.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Allmän ångestproblematik, depression, fobier, stress

Lite mer om mig själv:
Jag arbetar mycket med medveten närvaro/mindfulness; med konkreta verktyg som hjälp för att göra skillnad. Tycker också det är viktigt att hitta förståelse och begriplighet gällande problemen och hur dessa har uppstått.

 

Elisabeth Gullberg
Socionomexamen samt KBT steg 1

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Socionomexamen samt KBT steg 1

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT kort samtalsbehandling.
I KBT arbetar man framförallt med fokus på nuet och framtiden, samtidigt som insikt om din historia och hur olika problem kan ha uppstått är viktigt.Vi arbetar tillsammans för att du ska få en ökad förståelse för din livssituation och dina problem samt bli medveten om dina resurser , Genom att öva nya förhållningssätt och strategier får du hjälp att förändra de tankemönster och beteenden som gett dig psykisk ohälsa.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Jag arbetar med alla ångesttillstånd ,stressrelaterade tillstånd, kris/sorg, depression samt sviktande självkänsla.

Lite mer om mig själv
Jag har arbetar inom habiliteringsverksamheten som kurator i sex år samt som kurator på vårdcentral i 20 år. Jag har en lång erfarenhet att möta människor med psykisk ohälsa.


Marie-Louise Hägneryd
KBT-terapeut (Steg 1)

Mer information

Vad är min bakgrund och utbildning?
Sjuksköterska inom psykiatrin, har också arbetat som föreståndare/verksamhetschef inom olika psykiatriska verksamheter. Har vidareutbildat mig till KBT-terapeut och DBT-terapeut.

Vad är min terapeutiska inriktning?
KBT, DBT, handledare för personalgrupper som är verksamma inom psykiatriska eller sociala verksamheter.

Vilken typ av problematik arbetar jag med?
Allmän ångestproblematik, depression, fobier, stress

Lite mer om mig själv:
Jag arbetar mycket med medveten närvaro/mindfulness; med konkreta verktyg som hjälp för att göra skillnad. Tycker också det är viktigt att hitta förståelse och begriplighet gällande problemen och hur dessa har uppstått.